Skip to content

Каква е процедурата за публикуване на ГФО

Публикуване на ГФО

Годишният финансов отчет е задължителен документ, който трябва да се изготви от всички юридически лица. В него се описват приходите и разходите на фирмата за определена календарна година. Срокът за подаване на годишния финансов отчет е до 30 юни на следващата година.

Процедурата по публикуване на ГФО е подробно описана в Закона за търговския регистър. За да спестим времето ви, в тази статия ще разгледаме няколко препоръки от счетоводителите на Acc-ConsultCo.com.

Фирми, които задължително трябва да публикуват ГФО

Публикуване на ГФОЗадължението за публикуване на годишен финансов отчет е задължение на всички видове капиталови и персонални дружества. Това са всички фирми с еднолична ограничена отвореност (ЕООД) ограничена отговорност (ООД) и някои еднолични търговци (ET).

Разбира се има няколко изключения от това правило, които са посочени в Закона за търговския регистър:

 • ЕТ, които не са осъществили дейност през отчитания период;
 • Юридически лица с нестопанска цел без дейност през изтеклата година;

Изброените трябва да предадат декларация за не активност до 30 септември следващата година.

Предприятия без осъществена дейност – критерии за публикуване на ГФО

Когато става въпрос за публикуване на годишен финансов отчет, първо трябва да се посочи дали дружеството е осъществило дейност през отчетния период.

Ако дружеството има дейност то се преминава през отчитането на приходите и разходите. Важно е да се посочи, кои са критериите едно предприятие да бъде определено като не осъществявало дейност. През отчетния период не трябва да има наличие на следните ситуации:

 • Покупка на стоки и вещи с цел препродаване;
 • Продажба на стоки от собствено производство;
 • Покупка на ценни книжа с цел продажба;
 • Полочване на комисионни;
 • Търговско представителство и посредничество;
 • Застрахователни сделки;
 • Банкови и валутни сделки и други.

Отговорни лица за изготвянето на ГФО

Отговорниците по изготвянето на годишен финансов отчет са собствениците на дружеството. В много редки случаи обаче те имат нужните знания и умения как да го направят. Запознатите с тази процедура не могат да публикуват отчета, защото той трябва да бъде направен от независимо лице, което да извърши прозрачен финансов одит.

В тези случаи собствениците на дружествата се обръщат към лицензирани счетоводни кантори. Една от счетоводните къщи, която изготвяне и публикуване на ГФО е Acc-ConsultCo.com.

Дружествата, които са задължени да публикуват финансов отчет за предходната година, изготвен от счетоводна кантора са:

 • Малки предприятия, които надвишават най-малко два отчетни показатели;
 • Средни и големи предприятия;
 • Предприятия от обществен интерес;
 • Средните и големите групи, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • Акционерните и командитни дружества с акции;
 • Дружествата, емитиращи ценни книжа на стоковата борса;
 • Дружествата със специфичен предмет на дейност като застрахователни компании, кредитни институции, фондове за социално осигуряване, инвестиционни дружества и др.;
 • Юридическите лица с нестопанска цел, чиято балансова стойност на активите надхвърля 1 млн. лева, размерът на приходите им от стопанска и от нестопанска дейност надвишава 2 млн. лева или сумата от финансиранията им (включително неусвоените) надвишава 1 млн. лева.

Лицата ангажирани да публикуват отчета след неговото изготвяне са собственикът на фирмата, управителя, съставителя на отчета (само ако е посочен с нотариално заверено пълномощно). Може да публикувате ГФО на място в клон на Търговския регистър или онлайн след попълване на заявление Г2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *