Skip to content

Спедиторска фирма – всичко, което трябва да знаете

спедиция

Транспортът е важен отрасъл за бизнеса като цяло. Немислимо би било развитието на икономиката без транспорт. Транспортът благоприятства и социалните процеси в обществото. Транспортният сектор се представлява от спедиторски фирми, логистични фирми, дистрибутори и транспортни фирми.

Транспортните фирми са вид търговски фирми и подлежат на обща регулация от Търговския закон. Предвид специфичната услуга, която предоставят, а именно превоз на товари и хора, дейността им се регулира от закони като: Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, закона за гражданското въздухоправане, Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанища.

За да фунционира и упражнява дейност, всяка спедиторска фирма разполага с капитал. Капиталът на спедиторската фирма пи нищо не се различава съответно по форма, състав и начин на формиране от търговската фирма. Формира се по същия начин.

спедиция

Възможните източници за финансиране са съответно вътрешни и външни. Основният капитал бива финансиран за сравнително по-дълъг период от време. Капиталът служи за поддържане на материално-техническата база, за закупуване на необходимите транспортни средства за упражняване на дейността. Капиталът е предопределящ за вида на услугата, която следва да се предоставя от съответната спедиторска фирма.

Друг фактор, който е пряко отговорен за реализиране на успешна дейност е качеството на персонала, ангажиран в дейността.

Качеството на услугата се определя главно спрямо два критерия – сигурност и своевременност.

Според формата на собственост, транспортните фирми се разграничават на държавни транспортни предприятия, частни транспортни предприятия и смесени транспортни фирми.

Квалификацията спряма произхода на превозвачите съответно е следната: транспортни превозвачи от национален характер, транспортни превозвачи от чуждестранен характер и такива от смесен тип.

Вида транспортно средство разграничава следните видове транспортни превози:

  • Автомобилни превози на товари и пътници
  • Железопътни превози на товари и пътници
  • Въздушни превози на товари и пътници
  • Водни превози на товари и пътници

Според обекта, подлежащ на превоз транспортните фирми се делят на:

  • Фирми, превозващи хора
  • Фирми, превозващи товари
  • Фирми, които превозват хора и товари

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *