Skip to content

Как бизнес кредитна линия може да помогне за паричния баланс

  • by

За всяка компания, която се опитва да поддържа постоянен растеж, намирането на начин да плаща краткосрочните разходи, без да фалира, е ключов елемент за успех. Един от най-лесните и гъвкави начини да направите това е да кандидатствате за бизнес кредитна линия, известна още като кредитна линия за оборотен капитал.

Оборотният капитал е показател, използван за определяне на финансовото състояние на бизнеса чрез оценка на неговите текущи активи минус текущите му задължения. С други думи, вземат се ликвидните му активи, които могат да бъдат превърнати в парични средства в рамките на една година (например вземания и материални запаси), и се изваждат от финансовите му задължения (например задължения и начислени разходи), които се изплащат в рамките на една година. Резултатът е измерител на краткосрочната ликвидност, известен като нетен оборотен капитал.

Този показател е важен за кредиторите, тъй като им дава добра представа за способността на дружеството да изплаща дълговете си. За едно предприятие това число дава приблизителна оценка на това колко пари харчи редовно и колко бързо може да расте, без да поема краткосрочни дългове, които не може да изплати.

След като разберете значението на нетния оборотен капитал, следващата стъпка е да знаете как да превърнете това знание в действие. Освен ако общият цикъл на преобразуване на активите ви не е по-дълъг от 30 дни, плащането на месечните разходи може да е трудно. Именно тук идва ролята на бизнес кредитна линия.

Как работи търговската кредитна линия?

Бизнес кредитната линия се различава от обикновения бизнес кредит по няколко основни причини. Заемът действа като еднократен приток на парични средства, който обикновено се изплаща чрез планирани плащания. След като бъде изплатен, можете да кандидатствате за друг заем, без гаранция, че ще имате същите условия. Тези видове заеми обикновено са с по-тесен обхват на приложение и са обект на конкретни случаи на използване, а не са приложими за всяка нужда.

От друга страна, търговската кредитна линия има гъвкавост, подобна на тази на кредитната карта. Макар че обикновено е обвързана с активи за оборотни средства, има по-малко ограничения за начина, по който може да бъде използвана, а вашата револвираща кредитна линия остава на разположение, когато бъде изплатена изцяло, което означава, че може да бъде използвана отново и отново на регулярна основа. Освен това плащате само за това, което използвате. Това може да ви помогне да плащате за постоянни режийни разходи, както и за променливи ежедневни разходи, като например финансиране на нови вземания и покупки на променящо се ниво на запасите.

Въпреки че предимствата на бизнес кредитната линия са ясни, това не означава, че предимствата на бизнес кредитната линия са решение за всяка финансова нужда. При използването на кредитна линия е важно да се разбере кога е най-добре да се използва и кога може да представлява риск.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *