Skip to content

Влиянието на маржиналните капиталови разходи

Важно е да се знае, че при финансирането на нови инвестиционни проекти са  възможни две принципно отличаващи се стратегии. Първата  се основава на запазване на пропорциите в капиталовата  структура. Тогава критерий на инвестиционния избор (и норма на дисконтиране) е среднопретеглената цена на капитала.

Втората финансова стратегия се основава на маржиналната цена на капитала (Marginal cost of capital — МСС), тоест на цената на всеки нов лев, прибавен към капитала на фирмата в променени съотношения спрямо заварената капиталова структура. В този случай критерий на инвестиционния избор също е среднопретеглената цена, но след корекцията, която внася маржиналната цена на капитала. В последна сметка маржиналните капиталови разходи нямат самостоятелно влияние върху оценката на инвестиционния проект. Тяхното присъствие е индиректно, чрез среднопретеглената  цена на капитала.

Когато фирмата започне да реорганизира своята капиталова структура с по-висока пропорция дългов капитал, изцяло се променят позициите както на кредиторите, така и на собствениците на дяловия капитал, Движещият фактор е увеличената доза финансов риск, който несъмнено ще повлияе върху изискваната от акционерите възвръщаемост, а оттук и върху среднопретеглената цена на капитала.

Дано бяхме полезни 🙂

Източник: http://vsichki-krediti.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *