Skip to content

Публикуването на годишен финансов отчет онлайн

Публикуването на годишен финансов отчет можете да извършите, както на гише в клон на търговския регистър, така и по електронен път на интернет страницата на Търговския регистър. За това ще ви е нужно да разполагате с електронен подпис на фирмата, чийто годишния финансов отчет ( ГФО ) публикувате или на физическо лице упълномощено да извърши това.

Стъпково описание на процеса:

1.  Избирате образец на заявлението  ‘Г1’

2.  попълвате ‘Данни за заявителя’,

3.  преминавате към ‘Обявяване на актове’ където

  • 3.1  избирате от падащото меню ‘Годишен финансов отчет’.
  • 3.2  Чрез бутона Browse добавете файла включващ всички законово регламентирани части на Годишния Финансов Отчет.
  • 3.3   Маркирайте с отметка полето ‘Документът е оригинал, ако сканираните части съставящи отчета са оригинал.
  • 3.4  Запазете посочения файл като натиснете върху иконката с изображение на дискета.

4.  Преминавате към раздел Приложения -( оцветен в червено ).

  • 4.1  Попълвате данните ( или натискате бутона извлечи адрес на управление на търговеца )
  • 4.2  Избирате от падащото меню вид документ, който да прикрепите.

4.2.1 Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
4.2.2 Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
4.2.3 Документ за внесена държавна такса – В случаите, когато не използвате електронен начин за разплащане, а прилагате банкова бележка.(*)
4.2.4 Други:
– Изрично писмено пълномощно ( в случай на упълномощение за подаване на заявлението ).
– Сканирано копие от заявление образец Г1 ( В случай, че не попълвате заявлението онлайн )

5. Преминавате към стъпка преглед за да установите дали сте пропуснали или згрешили нещо.

6. Подписване с електронния подпис и подаване на заявлението.

(*)Плащането на таксата от 35 лв при електронно подаване на документи става, както с електронно разплащане ( След попълване на заявлението и качване на сканираните документи ), така и със сканирана бележка за превода на сумата по сметка. Стойността на държавната такса посочена в тази статия – 35 лв не е сгрешена. Политиката на Търговския регистър е да поощрява работата на бизнеса с електронната система, което се изразява в 30% по ниски такси при работа онлайн. Таксата за промяна на обстоятелства е 50 лв на гише.

Някои юридически лица са задължени да подават своите финансови отчети в специализирани електронни издания. Тези лица също трябва да спазят срока за подаване 30.Юни, както и подлежат на санкции при непубликуване на годишен отчет.

‘Публикуване на годишни финансови отчети в интернет’ е подробно описание за това как се осъществява публикуването на един от тези специализирани регистри – www.Godishni-Otcheti.com

Юридически лица задължени да публикуват в тези регистри са:

  • ДЗЗД,
  • Търговски представителства на чуждестранни лица
  • Дружества с нестопанска цел нерегистрирани към централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерството на правосъдието
  • Подлежащите на независим финансов одит предприятия, които не са се пререгистрирали или регистрирали в Търговския регистър.

Статията има информативен характер и е възможно да не предоставя информация отговаряща на нуждите на всеки случай и всяка фирма. За повече информация се обърнете към сайта на търговския регистър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *