Skip to content

Мярка 112 – „Създаване на стопанства на млади фермери

Европейско финансиране
Европейско финансиране

Възможностите, които европейските проекти през 2014г. са много на брой. Една от тях е свързана с развитието на младите фермери по мярка 112 за развитие на селските райони. Кандидатстването чрез подобен европейски проекти ви дава възможност да създадете ново стопанство, да модернизирате старото или да покриете последните европейски екологични мерки.

Допустимите дейности, цели и инвестиции по мярката

 • Да се увеличи размерът на земеделското стопанство с минимум 3 икономически единици;
 • Да се увеличи площта, която ще се обработва на земеделското стопанство;
 • Създаване, пресаждане и възстановяване на насаждения, овощни градини и лозя;
 • Подобряване на цялостната база около земеделското стопанство;
 • Подобряване на земеделската техника и закупуване на нови съоръжения за обработване на територията;
 • Увеличаване на броя на животните, които се отглеждат в даденото стопанство;
 • Разширяване на продуктивността на стопанството;
 • Покриване на всичките мерки по европейските проекти за 2014г. по отношение на опазването на околната среда и хуманно-хигиенни изисквания;
 • Стартиране на процес на биологично производство.

Изискванията, които всеки един трябва да покрие за кандидатстване по европейски проекти през 2014г. по мярка 112 са следните:

 • Да е физическо лице или едноличен търговец;
 • Възрастовата граница е между 18 (навършени) и 40 (ненавършени) години към датата на кандидатстването;
 • Преди да кандидатствате задължително трябва да сте земеделски производител от поне 14 месеца;
 • Общият икономически размер на вашето земеделското стопанство трябва да е не по-малко от четири икономически единици;
 • Постоянният или настоящ адрес трябва да отговаря на този в общината, в която ще извършвате вашата работна дейност;
 • Вашето образование (средно или висше) задължително трябва да е свързано със селското стопанство или ветеринарна медицина.

При изпълнение на всички тези изисквания, Вие ще можете да участвате ефективно чрез европейски проект през 2014г. по мярка 112 за създаване на стопанство като млад фермер. При липса или неизпълнение на поне едно от изисквания Вие се превръщате в невъзможно за участие лице.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *