Skip to content

Кодекс на труда – образуване на работна заплата

Правилата за законосъобразно образуване на работна заплата във фирмите и организациите са от фундаментална важност за правилното водене на ТРЗ и ЛС. Всяко предприятие в длъжно да има прозрачни и пределно ясни принципи, критерии, правила, показатели, фактори и техники за образуване на заплатата на служителите и работниците. При разработването на заплатите, работодателят е длъжен да има предвид: кодекса на труда, член 114, както и разпоредпите по законите, пряко свързани с работната заплата, споразуменията, направени помежду представителните дружества на служителите и работниците, нормативните актове на държавното правителство и, ако има такъв, сключения трудов договор в организацията.

Вътрешните правила за образуване на заплата са документа, който има за цел да уреди абсолютно всички казуси в измененията и определянето на заплатата на отделния работник и служител в фирмата. Обхванатите въпроси могат да бъдат:

  • политиката на фирмата в областта на трудовата заплата и по-точно за нейната динамика и равнище;
  • принципите на трудовата заплата, които са възприети от работодателя за създаване на метода за заплащане.
  • начина, по който се уточни големината на средствата, които са за заплата, и с които могат да се разпореждат отделните структорни екипи и функционални групи (управление и дирекция) в дружеството, както и условията за тяхното намаляване и увеличаване.
  • системата оценка на представянето на служителите и работниците на работното място
  • системата за класифициране на основната работна заплата;
  • условията, начините и процедурите за изменение на основната заплата на работниците и служителите.
  • характеристика на методите, които се прилагат в отделните производствени звена и групи в предприятието.

Система за оценка на условията на средата на производство е задължително условие за определяне на заплата на служителите и работниците и по-специално на тази част от нея, която е свързана с това колко е тежък труда, както и с условията на средата на производство. Това е вътрешен нормативен ТРЗ документ на предприятието, свързан с прилагането на вътрешните правила на работна заплата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *