Skip to content

Какво представлява кредит за оборотни средства?

рефинсни

рефинсниКредит за оборотни средства е кредит, който се взема за финансиране на ежедневните операции на бизнеса. Тези кредити не се използват за закупуване на активи или дългосрочни инвестиции, а се използват за осигуряване на оборотен капитал за посрещане на краткосрочните оперативни нужди на бизнеса.

Тези нужди могат да включват разходи като заплати, наеми и погасяване на дългове. По този начин заемите за оборотен капитал са просто корпоративни дългови заеми, които се използват от дружеството за финансиране на ежедневните му операции.

 

Разбиране на кредити за оборотен капитал.

В определени случаи дружеството няма да разполага с достатъчно парични средства в брой или ликвидност на активите, за да покрие ежедневните оперативни разходи, и следователно ще се нуждае от заем за тази цел. Дружествата със силно изразени сезонни или циклични продажби могат да се обърнат към заеми за оборотен капитал, за да си помогнат в периодите на забавяне на бизнес активността.

Много предприятия нямат стабилни или предвидими приходи през годината. Например производствените предприятия могат да имат циклични продажби, които съответстват на нуждите на търговците на дребно. Повечето търговци на дребно продават повече продукти през четвъртото тримесечие – т.е. по време на празници или специфични събития – отколкото по всяко друго време на годината.

За да снабдят търговците на дребно с необходимото количество продукти, производителите обикновено извършват по-голямата част от производствената си дейност през летните месеци, подготвяйки запасите за наплива през четвъртото тримесечие. След това, когато настъпи краят на годината, търговците на дребно намаляват покупките на продукция, тъй като се концентрират върху продажбата на своите запаси, което впоследствие намалява продажбите на продукция.

Производствата с такъв тип сезонност често се нуждаят от заем за оборотен капитал или заем за оборотни средства, за да изплащат заплати и други оперативни разходи през периода на затишие през четвъртото тримесечие. Заемът обикновено се погасява, когато дружеството достигне своя пиков сезон и вече не се нуждае от финансиране.

Неизпълнението на задълженията по заем за оборотен капитал може да навреди на кредитния рейтинг на собственика на предприятието, ако заемът е обвързан с личния му кредит.

 

Предимства и недостатъци на кредитите за оборотни средства.

Непосредственото предимство на кредита за оборотни средства е, че той се получава лесно и позволява на собствениците на предприятия ефективно да запълнят евентуални пропуски в разходите за оборотни средства. Другото забележително предимство е, че той е форма на дългово финансиране и не изисква капиталова транзакция, което означава, че собственикът на бизнеса запазва пълен контрол върху компанията си, дори ако нуждата от финансиране е крайна.

Някои кредити за оборотен капитал са необезпечени. В този случай от дружеството не се изисква да предостави обезпечение за обезпечаване на заема. Въпреки това само компании или собственици на бизнес с висок кредитен рейтинг могат да получат необезпечен заем. Фирмите с малък или никакъв кредит трябва да обезпечат кредита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *