Skip to content

Фенология на дървесните видове в озеленяването

Фенологията е наука, която изучава сезонните явления при процеса на озеленяване в природата и зависимостта им от факторите на средата.

Сезонните промени в развитието на растенията се установяват чрез фенологични наблюдения над отделните явления, които се наричат фенофази. При дървесните растения обикновено се наблюдават следните фенофази: начало на сокодвижението, набъбване на пъпките, разпукване на пъпките, разлистване, цъфтеж, узряване и разсейване и? плодовете и семената, есенно обагряне на листата и листопад. За всяка фенофаза се отбелязват нейното начало и продължителност. Отделните видове, поставени при еднакви условия, преминават отделните фенофази за различно време, което се дължи на биологичните особености на видовете. От друга страна, един и същ вид, отглеждан на различни места, както и на едно място, през различните години преминава дадеш фенофаза през различни календарни срокове, което се дължи на промяната в условията.

На основата на дългогодишни наблюдения върху фенологичното развитие на дървесните растения на дадена територия може да се изработят фенологични карти. Местата с едновременно настъпване на дадена фенофаза се съединяват с линии, които се наричат изофени. Чрез фенологичните карти може да се определи изменението в развитието на даден вид в зависимост от географската ширина или надморската височина.

Многогодишните наблюдения върху развитието на даден вид на определено място при процеса на озеленяване, изобразени графично, определят фенологичния спектър на този вид за даденото място. Фенологичните спектри на видовете дават информация за настъпването на отделните фенофази при тях и са необходими за проектирането на смесените групи и насаждения.

При интродукцията на дървесните видове често периодичността в развитието им се променя под влияние на външните условия. Например Acacia dealbata в естествените си местообитания в Австралия цъфти през октомври, а пренесена в Индия, постепенно променя времето на цъфтеж, като след 36 години тя цъфти вече през юни.

На основата на многогодишни наблюдения над определени видове от растителната покривка при озеленяването на дадена територия се изработват фенологични календари. Годината при тези календари е разделена на фенологични сезони, подсезони и етапи. Настъпването на фенологичните сезони, подсезони или етапи се характеризира с настъпването на определени фенофази от развитието на феноин-дикаторните видове. Фенологичните календари имат голямо научно и практическо значение, тъй като дават възможност да се прави фенологично прогнозиране и райониране, да се планират и извършват отделни мероприятия със сезонна обусловеност и други.

Значението на дендрофенологията за паркоустройството може да се определи в следните направления:

– избор на подходящ видов асортимент с определени качества, които се проявяват през отделните сезони;

– по-рационално използване на декоративните видове с отчитане сроковете на отделните фенофази;

– оптимизиране на сроковете за събиране на плодове и семена за производство на посадъчен материал;

– установяване на оптимални срокове за провеждане на мероприятия по растителна защита;

– извършване на оценка за степента на аклиматизация на интродуцираните декоративни видове;

– отделяне на ценни фенологични форми и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *