Skip to content

Бързите кредити от заложни къщи

Дори и след бума на банковото кредитиране, а в последно време и на т.нар „бързи кредити”, паричните заеми от заложни къщи, както и преди се ползват със значителна популярност сред населението. Удобството на бързите кредити от заложни къщи се състои в това бързо да получиш пари и също така бързо те да бъдат върнати. При това изискванията към кредитоискателя са много по-занижени в сравнение например с банковите кредити. Достатъчно е да има движима вещ, която да обезпечи залога, тоест да има стойност за заложната къща, собственикът и да е пълнолетен и да притежава лична карта.

Въпреки, че никой няма да проверява кредитната история и да преценява платежоспособността на заемателя, същият трябва да представи лична карта, удостоверяваща самоличността му и не на последно място да го легитимира като собственик на заложената вещ. След предоставянето на документи за самоличност, служителят в заложната къща оценява вещта и обявява стойността на клиента. Ако последния се съгласи с оценката дадена от заложната къща, се уговарят лихвата, таксите и срока за който се отпуска кредита срещу залог.

Размерът на отпуснатия кредит се определя по следния начин: стойността на оценената вещ се прибавя към процентна ставка определена от самата заложна къща, в зависимост от сумата и срока, в едно с начислени такси. В общия случай сумата варира между 6 и 20 % на месец при различните заложни къщи. Общото правило е, че колкото по – голяма е отпусната сума, съответно по-скъпа заложената вещ, толкова по-малко е оскъпяването на кредита. Един нов клиент трябва да има предвид, че паричният заем, който ще получи няма да бъде същия като цената, която той е заплатил за залаганата вещ, защото заложната къща оценявайки оценката за залог определя пазарната цена, и предоставя определен процент от нея. Това се прави, за да може заложната къща при евентуално неизплащане на заема, да може да продаде залога и да се удовлетвори от цената, като покрие освен главницата и натрупаните за времето, за което е ползван бързия кредит срещу залог лихви и такси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *