Skip to content

Амини – състав на химичните елементи

Амини
Амини

Съединения,  които могат да се разглеждат като производни на амоняка, на който един, два или трите водородни атома са заместени с въглеводородни радикали – мастни или ароматни.  Съответно на това амините биват мастни или ароматни.  

В зависимост от броя на заместените водородни атоми в амоняка амините биват първични R – NH2, вторични R2NH и третични R3N, а в зависимост от броя на аминогрупите в тях  –  моноамини,  диамини, триамини и пр.Свободната електронна двойка на азотния атом придава на амините основен (нуклеофилен) характер. Амините лесно притъкмяват протони от вода или киселини, като образуват съответно амониеви хидроокиси или соли:

СН3-NH2+НОН→[CH3-NH3]++ОН-; CH3-NH2+HCl→[CH3-NH3]++Cl-. Мастните амини са малко по-силни основи от амоняка. Основността им зависи от броя на аминните групи. При нагряване с алкилхалогениди третичните амини дават тетраалкиламониеви соли, които с влажен сребърен окис образуват тетраалкиламониеви хидроокиси – силни електролити, които във воден разтвор са напълно електролитно дисоциирани:  R3N+ RJ→[R4N]j- [R4Nj- +AgOH→[R4N]++ОН-+Agl.

Характерна реакция за първичните амини е взаимодействието им с хлороформ и алкална основа,  при което се образуват изонитрили с отвратителна миризма:  RNH2+СНCl3+3NaOH→RN=С+3Na++3Cl-+3Н2О. Вторичните амини с азотиста киселина дават нитрозамини:  R2NH+НО- NO→R2N-NO+Н2О. Тази реакция се използува за идентифициране и пречистване на вторичните амини.

Ароматните амини са значително по-слабо основни от мастните поради спрягане на двойката електрони на азота с аром. ядро. Те са толкова по-слаби, колкото по-голям е броят на аром. радикали, така че основността отслабва последователно в реда:  C6H5NH2>(C6H5)2NH>(C6H5)3N.  В химично отношение ароматните  амини са твърде близки до мастните. Те също дават изонитрилната реакция. С азотиста киселина първичните ароматни  амини дават диазониеви соли, вторичните  –  нитрозамини, а третичните не реагират. Ароматните амини са чувствителни към кислорода  –  при по-дълго стоене на въздуха те се окисляват. Стабилизират се, като се превръщат в соли или в някакви комплексни съединения.  Ароматните  амини имат голямо значение като изходен материал за получаване на багрила. С окислители дават цветни продукти,  на базата на което са изградени многобройни характерни цветни реакции за тях. Съществуват такива реакции, които позволяват различаването на първични от вторични и третични амини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *