Skip to content

Адвокат при застрахователни измами – какво да знаем

Застрахователни измами” не е легално понятие, уредено в наказателния кодекс под това наименование. За такава можем да говорим както при неправомерни действия от страна на застрахователя, така и такива, извършени от застраховащия или застрахования. И в двата случая правната консултация с опитен застрахователен адвокат е съществен елемент от защитата на правата и интересите на потърпевшата страна.

Искате да разберете какво представлява застрахователната измама и с какво може да ви помогне един добър адвокат при застрахователни измами? Полезна информация ще откриете по-долу.

Кога можем да говорим за застрахователни измами

Основно приложение тук намират разпоредбите на чл. 213 и чл. 209 от НК. В тях са уредени основният състав на измамата и конкретна хипотеза на действия, извършени с измамлива цел спрямо застраховано имущество от страна на неговия собственик. И при двете хипотези може да се ползвате от помощта на добър адвокат при застрахователна измама.

В първата хипотеза може да се подведе измамливо поведение на застрахователя или представящият се за такъв. Може да се касае за извършване на действия като застраховател, но при липса на необходимия лиценз за осъществяване на дейността, за опериране с фалшив застрахователен фонд или за манипулиране на договорените условия от страна на застраховател или застрахователен посредник.

В уредената в чл. 213 хипотеза се касае за имитиране на застрахователно събитие от страна на лицето, собственик на застрахованото имущество. По този начин той цели да се облагодетелства от застраховката без реално да са настъпили законовите условия за това.

Всъщност не е рядка хипотезата, в която лицата, които сключват застраховки се изкушават да повишат несправедливо искането си за обезщетение при реално настъпила вреда. В някои случаи хората дори инсценират настъпването на вреда, за която за застрахователя би възникнало задължение за изплащане на застрахователно обезщетение. Съветът ни е да не се захващате с такива действия, тъй като последствията могат да се окажат доста тежки за вас.

Ако се съмнявате, че вашият застраховател или негов представител се опитва да ви измами, е добре да се консултирате с адвокат. Специалисти като Zastrahovan.eu могат да ви разяснят условията по вашата застраховка и да се погрижат за откриването на нередности или злоупотреби.

Кой може да ни помогне при застрахователна измама

Би следвало по такива казуси да може да се консултирате както с адвокат, занимаващ се основно със застрахователни въпроси, т.е. застрахователен адвокат, така и с такъв, който специализира по наказателноправни проблеми. Като застрахователният адвокат ще има по-тясна специализация по застрахователните аспекти на проблема.

Ако търсите застрахователен адвокат, запознат надълбоко с класически и специфични застрахователни казуси, може да намерите такъв на Zastrahovan.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *